ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Από ΕΦΚΑ-π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Δικαιολογητικά παράτασης ασφάλισης συζύγου

  1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την παράταση ασφάλισης του/της συζύγου
  2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
  3. Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86  στην οποία ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
  5. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του/της συζύγου.

                ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 

                      Δικαιολογητικά παράτασης ασφάλισης ενήλικων παιδιών:

  1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου. 
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 που θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι το παιδί του δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλον φορέα υγείας.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος έτους ή αντίγραφο πτυχίου (για την παράταση ασφάλισης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των πτυχιούχων μετά το 24ο έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον κ. Λάμπρο Δήμο