ΣΔΕΕΘ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5486 Β’/12-12-2020 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 7-1-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcWZlZ-a5Nz-eES2YwupBwCwiIIXbvFfyRdLUJgWRsz3