ΣΔΕΕΘ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω link:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980