ΣΔΕΕΘ

Προσοχή. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 161/Α/22-8-2020, Μέρος Γ, Άρθρο 7ο, αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά Τουριστικών Επιχειρήσεων με ΚΑΔ που αναφέρονται σε αυτό. 

Δείετε το ΦΕΚ στο παρακάτω link:
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/praxe-nomothetikou-periekhomenou-22-8-2020.html