ΣΔΕΕΘ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ

Τoυ/Της……………………………………………………………………………………, Δικαστικού Επιμελητή ,   κατοίκου Θεσσαλονίκης,………………… με ΑΦΜ […], ΔΟΥ […] Θεσσαλονίκης 

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «………..», που εδρεύει στην …………………..επί της οδού […], αριθμός […]και με ΑΦΜ […]όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

​Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (που προκαλεί την ασθένεια COVID-19) παγκοσμίως αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση και ήδη έχει αδιαμφισβήτητα πλήξει το ελληνικό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει, ήδη εδώ και έναν περίπου μήνα,  προχωρήσει στην επιβολή μιας σειράς κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του με την έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ενδεικτικά 25.02.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 30.03.2020) καθώς και όλων των μετέπειτα Υπουργικών Αποφάσεωνσε εφαρμογή και εξειδίκευση των ανωτέρω μέτρων.Μεταξύ αυτών, έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναστολής λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεωνκαι των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της χώρας, προς τον σκοπό περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

​Η δραστηριότητα μου, λοιπόν, ως δικαστικού επιμελητή,έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας από την κυβέρνηση, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, καθώς ο κύκλος εργασιών μου πέραν ελάχιστων περιπτώσεων αναφερομένων στην ΚΥΑ (όπως και όλων των δικαστικών επιμελητών) είναι σήμερα μηδενικός· και αυτό διότι,όπως γνωρίζετε, έχει ανασταλεί η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων καιτων κτηματολογικών γραφείων, ενώ και το σύνολο των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών υπολειτουργεί (στο πλαίσιο των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας). Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι η δραστηριότητα μου (ΚΑΔ 6910)έχει ήδη συμπεριληφθεί στην λίστα των κλάδων που πλήττονται σημαντικά από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, δυνάμει της Υπουργικής ΑπόφασηςΑ.1053 /2020 (ΦΕΚ 949Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων, και στις οποίες πρόκειται να δοθούν όλα τα ειδικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.

​Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων μέτρων (που έχουν ληφθεί και όσων πρόκειται να ληφθούν από την κυβέρνηση), καθώς και εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους του πελατολογίου μου, έχουνπροκληθεί σε εμένα σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να προβλέψω, αλλά ούτε και να αποφύγω. Άλλωστε, εξαιτίας της ρευστότητας της κατάστασηςδεν θα μπορούσα να έχω προβεί σε οποιοδήποτε προγραμματισμό, ώστε να αποφευχθεί μια τυχόν προσωρινή οικονομική αδυναμία μου. 

​Εξάλλου, αποτέλεσμα της όλωςπρωτόγνωρης κατάστασης,θεωρώ ότι αποτελεί και η από 17 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (μέλος της οποίας αποτελεί και το τραπεζικό σας ίδρυμα), με την οποίαανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών τα οποία περιλαμβάνουν,πλην άλλων,την αναστολή  καταβολής των δόσεων  κεφαλαίου (χρεολύσια),  που οφείλονται από την 17/03/2020 μέχρι (τουλάχιστον) και την  30/9/2020. Η διευκόλυνση αυτή αφορά νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. 

​Επειδήλοιπόν, το διάστημα αυτό ζούμε σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας, λόγω αφενός της ανάγκης εξεύρεσης μίας λύσης για τον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας και αφετέρου της ανάγκηςστήριξης των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, με δεδομένη την ανυπαρξία εσόδωντους επόμενους μήνες γιατην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της χώρας.

​Επειδή τέλος, και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Π.Ν.Π. της 30/03/2020 για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των Νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α’ 130) «…δύναται να χορηγηθεί η αναστολή της καταβολής των δανειακών δόσεων κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης του από τον πιστωτή.»

Για όλους αυτούς του λόγους,

​ΖΗΤΩνα αναβληθούν, άλλως να ανασταλούνοι οικονομικές (δανειακές) υποχρεώσεις μου έναντι του Τραπεζικού σας Ιδρύματος έως τη λήξη της  έκρυθμης  κατάστασης που έχει δημιουργήθεί στην αγορά από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊούSARS-CoV-2 και την ομαλοποίηση των εμπορικών συναλλαγών στη χώρα μας, δεδομένου ότι η προσωρινή αδυναμία καταβολής εκ μέρους μουείναι απόρροια του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα κακόπιστης συμπεριφοράς μου.

​Όλα τα ανωτέρω, ευελπιστώντας σε ένα κλίμα κατανόησης και συνεργασίας από εσάς καθότι,όπως καλά γνωρίζετε, έχω επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια μια άκρως τυπική και συνετή συμπεριφορά όσον αφορά τις σχέσεις μας και τις οικονομικές μου υποχρεώσεις έναντι του πιστωτικού σας ιδρύματος.

Θεσσαλονίκη, …/04/2020