ΣΔΕΕΘ

ΝΕΑ Κ.Υ.Α. ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
           ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
———————————————-

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 864/15-3-2020 η νέα ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 / 15-3-2020 περί της επιβολής του
μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας
και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από
16.3.2020 έως και 27.3.2020.

Κατά το άρθρο 3:

1. Αναστέλλονται: α) Οι δίκες ενώπιον των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι
νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και
άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς
και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι
κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια
πλειστηριασμών.

Από την δημοσίευσή της, παύει να ισχύει η
προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (ΦΕΚ Β΄
833).