ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με το κείμενο της ΚΥΑ προβλέπεται : 

‘Αρθρο 3 

1. Αναστέλλονται από την 13.3.2020 έως και την
27.3.2020:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες
για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
καθώς και η παραγραφή των συναφών
αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις,
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η
διενέργεια πλειστηριασμών.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φ. Γιάννης