ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στα βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό 2) και Διαλογής Ψήφων υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναγράφουν ιδιοχείρως την επωνυμία των συνδυασμών και τα ονόματα των υποψηφίων ή, εναλλακτικά, επικολλούν το έντυπο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού ή το ειδικό έγγραφο που διατίθεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή, έτσι ώστε, στην περίπτωση που στα ανωτέρω βιβλία επικολληθεί είτε το έντυπο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού είτε το ειδικό έγγραφο, να είναι εμφανής η σφραγίδα της Περιφέρειας τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος του κάθε βιβλίου. Απαγορευεται η χρήση άλλου βιβλίου πλην εκείνου που περιλαμβάνεται στον εκλογικό σάκο και φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.