ΣΔΕΕΘ

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.Κατάργηση Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βέροιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ΄ αρ. 60/17/03.04.2019  απόφαση του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄1342), το Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Βέροιας καταργείται (ημερομηνία κατάργησης 22.4.2019) και συστήνεται Υποκατάστημα Βέροιας με έδρα τη Βέροια, υπαγόμενο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 23.4.2019), στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βέροιας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.