ΣΔΕΕΘ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (ν. 3869/2010 )

Στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 που διέπονται από τις νέες διατάξεις του ν. 4569/2018, δηλαδή σε υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται στο δικαστήριο μετά την 11η/10/2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4569/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ήτοι από 12/10/2018 και μετά καθώς και σε υποθέσεις αιτήσεων που είχαν ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο κατά την 11η/10/2018 και η εκδίκαση των οποίων (κύριας αίτησης) έχει προσδιοριστεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από 12/12/2018 και μετά, η κοινοποίηση όλων των αιτήσεων και κάθε άλλου δικογράφου ή διαδικαστικού εγγράφου (π.χ. κλήσεις μετά από ματαίωση, κλήσεις για επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων κ.λπ.) στο πλαίσιο της δίκης του ν. 3869/2010 καθώς και των εκδιδόμενων επ’ αυτών προσωρινών διαταγών και δικαστικών αποφάσεων γίνονται πλέον, αποκλειστικά, στον αρμόδιο, για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντος, προϊστάμενο υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Δηλαδή στις ως άνω περιπτώσεις εάν υπάρχει οφειλή προς την εφορία, η αίτηση και κάθε άλλο δικόγραφο ή διαδικαστικό έγγραφο που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο κοινοποιείται πλέον στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και όχι στα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Αθήνα.

Δείτε εδώ  τη σχετική ΠΟΛ.

Θωμάς Θ. Στάιος
Δικαστικός Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης