ΣΔΕΕΘ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατόπιν ενεργειών των συναδέλφων κ.κ. Ηλία Τσίπου και Ευστράτιου Δουκάκη και μετά από επίσκεψη του πρώτου στον Προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας:

1. Οι επιδόσεις δικογράφων προς το Δημόσιο γίνονται στον Υπουργό Οικονομικών. Τα δικόγραφα αυτά παραδίδονται: αν απευθύνονται ενώπιον δικαστηρίων της Αθήνας ή του Πειραιά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ αν απευθύνονται ενώπιον άλλων δικαστηρίων της Χώρας, είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Κατ’ εξαίρεση, στις φορολογικές εν γένει διαφορές οι επιδόσεις προς το Δημόσιο γίνονται προς την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.

3. Οι επιδόσεις προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γίνονται στους νόμιμους εκπροσώπους τους ή σε υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς ή στους δικαστικούς τους πληρεξουσίους.

4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιδόσεις γίνονται στο κατάστημα που εδρεύουν οι οικείες υπηρεσίες και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

το γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Υπουργείου, θα παραλαμβάνει δικόγραφα που απευθύνονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο.