ΣΔΕΕΘ

Σύμφωνα με την με αριθμό 142.193/16.12.1996 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1176Β/31.12.1996) παρ. 3 «Οι παρακρατήσεις του άρθρου 51 του Νόμου 2.318/19.06.1995 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – θα γίνονται με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών των εν λόγω φορέων, βάσει του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή, το οποίο θα ελέγχεται προ της υποβολής του από μέλος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Θεσσαλονίκης που θα ορισθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Συνεπώς συνάδελφοι στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής του Νόμου, από σήμερα και στο εξής θα υποβάλλετε στον Σύλλογο το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενο από τον πίνακα ή έστω αντίγραφο του πίνακα, προκειμένω να γίνει η θεώρηση από τα αρμόδια όργανα και έπειτα να υποβληθεί στον φορέα. Στην περίπτωση συνεργασίας με Δ.Ο.Υ. αφού ενημερωθείτε από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου να εκδώσετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα το υποβάλλετε προς τον Σύλλογο ως ανωτέρω και έπειτα στην Υ.Δ.Ε.

Ο Σύλλογος μας και η Ομοσπονδία είναι σε επαφή με το Υπουργείο έτσι ώστε να δοθεί μία οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει  δημιουργηθεί με το άρθρο 51 που ως γνωστό οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν παρακρατούν και δεν αποδίδουν το σχετικό ποσό προς τον Σύλλογο, όπως ορίζει ο Νόμος, αλλά αποδίδουν όλο το ποσό προς τους συναδέλφους. Αυτό όμως δεν σημαίνει συνάδελφοι ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να αποδώσουμε τον εν λόγο ποσό. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 του Ν.2318/1995 «Δικαστικός επιμελητής ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την κατά το άρθρο 51 του παραπάνω Νόμο και προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, εκτός αν κατ’ άλλη διάταξη νόμου τιμωρείται βαρύτερα. Το ίδιο ισχύει και για όσους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ των καθηκόντων τους, διευκολύνουν τις παραβάσεις αυτές.»