ΣΔΕΕΘ

ΑΡΘΡΟ 51 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σας γνωστοποιούμε τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 51 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.

Οι συνεργαζόμενοι με τα κάτωθι νομικά πρόσωπα συνάδελφοι οφείλουν να υποβάλουν στα γραφεία του Συλλόγου τους πίνακες και τα τιμολόγια πρός τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Οι Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθμού δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα καθώς και τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΝΠΔΔ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΔΩ