ΣΔΕΕΘ

Επιστολή προς ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                                                            

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ                                                            

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(N.Π.Δ.Δ.-  Ν. 2318/1995)                                                                                        

ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 7- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                   

ΤΗΛ:2310 517-026                          

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 08/06/2017

Προς : κο Διευθυντή του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)

            (Λεωφ. Μεσσογείων  αρ.96 – Αθήνα)

Κοινοποίηση : 1) κο Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

                           (Λεωφ. Μεσσογείων  αρ.96 – Αθήνα)

                       2) κο Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης

                           (26ης  Οκτωβρίου αρ. 5 – Θεσσαλονίκη)

                       3) κο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

                           (Καρόλου αρ. 28 – Αθήνα )

ΘΕΜΑ : Νομική Βοήθεια – Χρόνος αποπληρωμής Τιμολογίων Εξόδων Δικαστικών Επιμελητών από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ -– Διάφορα συναφή θέματα.

Κύριε Διευθυντά,

  εδώ και καιρό ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας έχουν γίνει αποδέκτες παραπόνων Συναδέλφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω της Νομικής Βοήθειας για πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

   Τα προβλήματα που μας αναφέρθηκαν είναι τα εξής:

  • 1) Υπερβολικά μεγάλος χρόνος αποπληρωμής των τιμολογίων ( μας αναφέρθηκαν περιπτώσεις που ο χρόνος αποπληρωμής έχει ξεπεράσει τα 2 έτη).Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να πληρώνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και το Φόρο Εισοδήματος για αμοιβές που δεν έχουν εισπράξει.
  • 2) Η απαίτηση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για επικόλληση σε κάθε αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 ευρώ χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να το προσθέσουμε στον πίνακα εξόδων της αντίστοιχης υπόθεσης που αφορά την Νομική Βοήθεια, αλλά και χωρίς να μπορούν οι συνάδελφοι να δικαιολογήσουν το έξοδο αυτό λόγω έλλειψης παραστατικού .(άλλωστε η συγκεκριμένη Υπηρεσία διέπεται από ατέλεια για ποιό λόγο λοιπόν να επικολλάται ένσημο).
  • 3) Ζητείται από τους συναδέλφους όταν πρόκειται για αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων (κατάσχεση κινητών ή ακινήτων ή επίδοση αγνώστου διαμονής  κ.α.) να καταβάλουν οι ίδιοι με δικά τους χρήματα τα διάφορα έξοδα (εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, έξοδα κατάθεσης στον Συμβολαιογράφο, έξοδα δημοσίευσης κ.λ.π.) ενώ ο Νόμος προβλέπει προκαταβολή των πάσης φύσεως εξόδων από τον επισπεύδοντα, με άμεσο αποτέλεσμα λόγω και της οικονομικής αδυναμίας των συναδέλφων να μην εκτελούνται οι ως άνω αποφάσεις.

             Για όλα τα παραπάνω έχουμε πλήθος Συναδέλφων που ζητούν να εξαιρεθούν από τον πίνακα για παροχή των Υπηρεσιών τους  προς την Νομική Βοήθεια (και όχι άδικα ).

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εφόσον δεν πάψουν να ισχύουν όλα  τα ανωτέρω να μην υπάρχει συνάδελφος ο οποίος θα θελήσει να ασχοληθεί με υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Αναμένοντας την απάντησής σας ,παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Φ.  Γιάννης