ΣΔΕΕΘ

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4472 (Φ.Ε.Κ. 74 τ. Α΄/19.5.2017) που περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται στις σελίδες 1017 έως 1022 του Φ.Ε.Κ. Εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 60 “Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς”.
Σημειώνουμε ότι η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. θα το βρείτε εδώ.