ΣΔΕΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Α.Δ.Ε

Δείτε την με αριθμό 1041 / 2017 ΠΟΛ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ όπου αναλύει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά την κοινή διαδικασία.