ΣΔΕΕΘ

Αμοιβή αποβολής – εγκατάστασης – καταγραφής

Παρακαλούμε για να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, δηλαδή την τέλεση πειθαρχικού αδικήματος, (άρθρο 53 παρ. 2 του κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν.2318/1995)), με την είσπραξη χαμηλότερων αμοιβών από τις οριζόμενες στο ΦΕΚ 709/16.03.2016 τεύχος Β’.

Διευκρινίζεται το ποσό της ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΑΣ την οποία και υποχρεούμαστε να εισπράττουμε ως αμοιβή σε πράξη εκτέλεσης, αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά αναγκαστική κατάσχεση ή περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των αρθ. 484 και 1021 Κ.Πολ.Δ.
Δηλαδή σε αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, παραθέτουμε τα παρακάτω :
Ο δικαστικός επιμελητής ΑΜΙΣΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ οφείλει να τηρεί αρχείο ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Ν. 2318/1995).


Ως πράξη εκτέλεσης, νοείται η διενέργεια απόδοσης ή παράδοσης ακινήτου (αρθ. 943 Κ.Πολ.Δ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ). Για να αποδοθεί ή να παραδοθεί ακίνητο ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ εκείνον κατά του οποίου στέφεται η εκτέλεση και ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Δηλαδή ο Δικαστικός Επιμελητής για να ολοκληρώσει την ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ οφείλει να διενεργήσει ΔΥΟ ενέργειες, αυτήν της ΑΠΟΒΟΛΗΣ αυτού κατά του οποίου στέφεται η εκτέλεση και αυτήν της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Σύμφωνα δε με το άρθρο 943 Κ.Πολ.Δ. (ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΣ), στη περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής βρει στο ακίνητο κινητά πράγματα που δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης οφείλει να τα παραδώσει με απόδειξη σε εκείνον κατά του οποίου στέφεται η εκτέλεση. Αν αυτός απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει ο δικαστικός οφείλει να τα παραδώσει στα πρόσωπα που αναφέρονται στη παρ. 2 του αρθ, 943 Κ.ΠολΔ. ή να ακολουθήσει τη παρ. 3 του αρθ. 943 Κ.Πολ.Δ.. Αυτονόητο και πλήρες κατανοητό είναι ότι για να διενεργηθούν τα προβλεπόμενα στη παρ. 2 και 3 του αρθ. 943 Κ.Πολ.Δ. ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να προχωρήσει σε απογραφή δηλαδή σε λεπτομερής απαρίθμηση και καταγραφή των κινητών αυτών πραγμάτων, δηλαδή ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε τρίτη ενέργεια.

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει το έξης :
1) Πράξη αποβολής και Εγκατάστασης (δύο ενέργειες) € 600,00.
Στη περίπτωση που στο προς απόδοση ακίνητο υπάρχουν κινητά πράγματα που δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης, γίνεται απογραφή, δηλαδή λεπτομερής απαρίθμηση και καταγραφή αυτών οπότε :
2) Πράξη αποβολής, Εγκατάστασης και Απογραφής Κινητών Πραγμάτων (τρεις ενέργειες) δηλ. € 900,00