ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην έχουν προσέλθει συνάδελφοι στο Σύλλογο, προκειμένου να θωρήσουν τους πίνακες και τα τιμολόγια τους σύμφωνα με το άρθρο 51 όπως αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 1176/31.12.1996 τεύχος Β’.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2318/1995 : « Α) Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την κατά το άρθρο 51 του παρόντος υπουργική απόφαση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, εκτός αν κατ’ άλλη διάταξη νόμου τιμωρείται βαρύτερα και Β) το ίδιο ισχύει και για όσους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ των καθηκόντων τους, διευκολύνουν τις παραβάσεις αυτές.