ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Α) Σύμφωνα με το με αριθμό 709 ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 16.03.2016 υποχρεούμαστε να αναγράφουμε στη πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο το ποσό της αμοιβής μας.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 2318/1995. Πειθαρχικό αδίκημα είναι ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός που επιδιώκεται με την είσπραξη αμοιβών μικρότερων από τις οριζόμενες με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.