ΣΔΕΕΘ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ/τος 67/2015 (Α΄110) που καθόριζε τη “Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)” ανεστάλη  μέχρι 30.04.2016.

Από 1.5.2016 οι δημοσιεύσεις που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ’, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β’, 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ’, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 3 εδάφιο δ’, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β’ του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας ,όπως αντικαταστάθηκαν με το νόμο 4335 του 2015,  θα πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και  ειδικότερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  : deltio.tnomik.gr .

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ένατου άρθρου του νόμου 4335 του 2015  , οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016.

Όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει γίνει πριν την1.1.2016  τότε, ως προς την εκτέλεση δεν εφαρμόζονται οι ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ νόμου 4335/2016