ΣΔΕΕΘ

Διορθωτική ΚΥΑ Tων Aμοιβών Mας

Συνάδελφοι,

Σας έχουμε ενημερώσει για την επιστολή που μας έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και για τη νέα πρόταση του Υπουργείου στην οποία μας ανέφερε ότι σκοπό είχε να βελτιώσει ΑΜΕΣΑ τις τυχόν ανεπιθύμητες και μη προβλέψιμες, κατά την σύνταξη της προηγούμενης απόφασης, κακές ερμηνείες και στρεβλώσεις, ύστερα από παρατηρήσεις παράπονα και διαμαρτυρίες μεταξύ των άλλων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η νέα διορθωτική ΚΥΑ των αμοιβών μας εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Σημειώνουμε τις διορθώσεις που έγιναν και μόλις έχουμε το Φ.Ε.Κ. θα σας το γνωστοποιήσουμε αμέσως.

·         Οι αμοιβές των επιδόσεων στις 4 ζώνες ΔΕΝ μειώθηκαν. Παρέμειναν οι ίδιες (35, 55, 73 και 95 ευρώ). Αυξήθηκαν μόνο κατά 2 τα χιλιόμετρα (από 10 σε 12, από 12 έως 32, από 32 έως 62). Επίσης, η αμοιβή της έκθεσης κατάσχεσης ΔΕΝ μειώθηκε. Παρέμεινε στα 660 ευρώ.

·         Για την επίδοση σε νησί η διατύπωση παραμένει η ίδια και γίνεται μία εξαίρεση μόνο για τη νήσο Σαλαμίνα που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη.

·         Καθορίζεται με σαφήνεια ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης και η σχετική παράγραφος διατυπώνεται ως εξής:

2.  Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2318 / 1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.

·         Η αμοιβή του μάρτυρα (και μόνο για τις επιδόσεις) αποσαφηνίζεται ότι εμπεριέχεται στην τιμή των ζωνών

·         Στην περίπτωση ματαίωσης της επίδοσης το ποσό που λαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής είναι το 50% της αμοιβής της εκάστοτε ζώνης (μειώθηκε από το 75% που ήταν)

·         Προστίθεται δύο παράγραφοι στο κεφάλαιο Α. ΕΠΙΔΟΣΗ ως εξής:

6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 3869 / 2010 (νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα) ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό 20%.

7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικεία ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.

Επίσης αφαιρέθηκε η περίπτωση όπου: Σε περίπτωση επίδοσης έξω από το νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εταιρεία των επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασιάζεται.

Στο κεφάλαιο Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ γίνεται διόρθωση ως προς το δεύτερο ακίνητο και επάνω ως εξής:

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:

·         από το δεύτερο μέχρι και το τέταρτο ακίνητο, το ½ της πιο πάνω αμοιβής

·         από το πέμπτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής

·         από το ενδέκατο ακίνητο και άνω, το ¼ της πιο πάνω αμοιβής

Στο κεφάλαιο Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ γίνεται η εξής διόρθωση:

Για τη σύνταξη κάθε αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού (κατά την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4335 / 2015) σε τριακόσια ευρώ (300,00 €)

Στο κεφάλαιο Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ η περίπτωση στ) διαμορφώνεται ως εξής:

Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δ., ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή της επίδοσης για την Α΄ Ζώνη.

Στο τέλος μετά και την παρέμβαση του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους προστίθεται κεφάλαιο ΣΤ΄ ως εξής:

Οι ανωτέρω αμοιβές, με την επιφύλαξη του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362 / 1995 – Α΄247) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του ν.δ / τος 496 / 1974 (Α΄204) «Περί Λογιστικού των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», προεισπράττονται κατά το ήμισυ και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.

 (Εξαιτίας της διατύπωσης αυτής θα σας ενημερώσουμε για τη διόρθωση που θα γίνει στα υποδείγματα των εκθέσεών μας).