ΣΔΕΕΘ

Καταλογιστικές Πράξεις

Θέμα: Επίδοση Καταλογιστικών Πράξεων Φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.


Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1188/6.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1993/2011), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 10.10.2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2756/2012) «περί επίδοσης καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», άρθρο 1 παρ. 1, ισχύει ότι καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.


Το ύψος της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση των άνω πράξεων ορίζεται σύμφωνα με του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 66 /2011), άρθρο 8 παρ. 6, όπου «η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις των ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και βαρύνει το Δημόσιο».


Συνεπώς κατόπιν της με αριθμό 76297/30.10.2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2346/30.10.2015 τεύχος Β΄, από 01.01.2016 αλλάζει το ύψος της αμοιβής και των ανωτέρω πράξεων, στο ήμισυ αυτών που ορίζονται στην άνω Κ.Υ.Α.

Επειδή η διαδικασία πληρωμής αυτών είναι σύμφωνη με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 1 του Ν.Δ. 356/74 και με την με αριθμό 2/43371/0026/12.06.2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1843/13.06.2012) «περί καθορισμού διαδικασίας δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης», όπου κατατίθεται αναλυτικός πίνακας των εξόδων και δικαιωμάτων του ενεργούντος τις ανωτέρω επιδόσεις Δικαστικού Επιμελητή, με αίτηση προς το Ειρηνοδικείο του τόπου όπου ενεργήθηκαν οι πράξεις, θα πρέπει τα ανωτέρω να μνημονεύονται στην εκδοθείσα από τον Ειρηνοδίκη απόφαση εκκαθάρισης και προσδιορισμού των εξόδων και δεν θα πρέπει να αναγράφεται στην έκθεση επίδοσης η σχετική με την με αριθμό 76297/30.10.2015 Κ.Υ.Α. οδηγία σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο, διότι η αμοιβή εδώ δεν προεισπράττεται και η έκδοση παραστατικού γίνεται με την εκκαθάριση της δαπάνης, σύμφωνα με την άνω Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ζαφείρης Ανδρ. Σερεφιάς
Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θεσσαλονίκης