ΣΔΕΕΘ

Ανάρτηση αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την ψήφιση σχετικής τροποποίησης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του ένατου άρθρου του πρώτου άρθρου του νόμου 4335/2015 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ/τος 67/2015 (Α΄110) που καθορίζει τη “Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)” αναστέλλεται μέχρι 30.04.2016. Για το χρονικό διάστημα από 1.11.2015 μέχρι 30.4.2016, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασμού, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα».

Στη συνέχεια με έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλούμαστε – και μέχρι τη δημιουργία της ιστοσελίδας του ΤΑΝ-ΕΤΑΑ για την ηλεκτρονική δημοσίευση και την αναστολή της ισχύος του Π.Δ. μέχρι 30-4-2015 -, να προβαίνουμε άμεσα σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αποσπασμάτων κατασχετήριας έκθεσης που δημοσιεύονται στις εφημερίδες από τους δικαστικούς επιμελητές των υπολοίπων Πρωτοδικείων της Ελλάδας πλην των δικαστικών επιμελητών των Πρωτοδικείων Αθήνας, Πειραιά των οποίων το απόσπασμα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ-ΕΤΑΑ ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή του στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

Παρακαλείσθε ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποσπασμάτων κατασχετήριας έκθεσης στην εφημερίδα και μέχρι τις 30-4-2016, να αποστέλλετε με email στην Ομοσπονδία (epimelites@odee.gr) το σχετικό απόσπασμα του οποίου η ανάρτηση θα γίνεται αμέσως στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.