ΣΔΕΕΘ

Νέα παράταση ισχύος της Υπουργικής Απόφασης περί αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

70905/29-09-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2110/29-09-2015 τ. Β’): Παρατείνεται έως 31 Οκτωβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21-07-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών” (ΦΕΚ 1525 τ.Β΄), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31-08-2015 όμοια (ΦΕΚ 1867 τ.Β΄). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Οκτωβρίου 2015.

Δείτε το ΦΕΚ 2110/29-09-2015 τ. Β΄