ΣΔΕΕΘ

Υποδοχή Κοινού Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑ.Ν, Τ.Υ.Δ.Ε. & Τ.Π.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ β 1086 10/4/2012) Υπουργική Απόφαση και όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΔΠ/Φ.Β 4/10019/22-4-2014 (ΦΕΚ Β 1013/23-4-2014) στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ΕΤΑΑ, του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών, θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

Ημερομηνία έναρξης της εν λόγω υπουργικής απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.