ΣΔΕΕΘ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

– Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΤΑΝ:

1. Αίτηση (κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση) για εγγραφή στο ΤΑΝ. 

2. Αντίγραφο του πρακτικού ορκοδοσίας, νόμιμα επικυρωμένο (οι δικαστ. επιμελ.) 

3. Δύο αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν : (ακριβής διατύπωση) 

α) Αν κατά την ορκωμοσία τους (οι δικ. επιμελ.) & από την εγγραφή οι ασκούμενοι στο Σύλλογο, είναι ή όχι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική περίπτωση από ποια αιτία. 

β) Αν προ της ασφάλισής τους στο ΤΑΝ και συγκεκριμένα πριν την 1/1/1993 είχαν ή όχι ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

Σε περίπτωση που πριν την 1/1/93 υπήρχε ασφάλιση σε άλλο φορέα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο ή βεβαίωση ή φωτοτυπία επικυρωμένη των ενσήμων του προηγούμενου φορέα από όπου να προκύπτει ο πρώτος χρόνος ασφάλισης σe αυτόν. (αφορά όσους έχουν γεννηθεί πριν από το έτος 1979)

γ) Ότι από της ορκωμοσίας τους ή εγγραφής στο Σύλλογο ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. 

δ) Αν έχουν ή όχι διατελέσει έμμισθοι δικαστικοί επιμελητές. 

ε) Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν. (Αφορά τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/93 και αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία θα υπαχθούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία). 

ζ) Αν πριν του διορισμού τους είχαν διατελέσει Δικηγόροι (ή είχαν άλλη ιδιότητα ασφαλιστέα στο ΤΑΝ) 

5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.

-Δικαιολογητικά εγγραφής άμεσου μέλους στο Τ.Υ.Δ.Ε.:

1. Αίτηση (κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση) με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας

3. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι (ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία άσκησης, ημερομηνία ορκωμοσίας, αριθμό μητρώου κλπ)

4. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)

5. Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής με κωδικό πελάτη τον αριθμό μητρώου του ΤΑΝ και κωδικό κατάθεσης το Νο 59 ή Νο 20

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Τομέα Νομικών

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

8. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

9. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ

(Σημείωση: Η εγγραφή των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και των άμισθων Δικαστικών Επιμελητών είναι υποχρεωτική στον Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε. Ν.4507/1966 και η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται εντός τριμήνου από την ορκωμοσία)

-Δικαιολογητικά εγγραφής Δικαστικού Επιμελητή στο Τ.Π.Δ.Ε.:

1. Αίτηση (κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση) για την εγγραφή στο Μητρώο του Τομέα

2. Βεβαίωση Ασφάλισης στο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. (Ταμείο Ασφάλισης Νομικών) (Κύριος Φορέας) στην οποία να αναφέρεται εάν είναι Νέος ή Παλαιός Ασφαλισμένος, η Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει και την οποία υποχρεωτικά θα διατηρεί και στον Τομέα Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών, εκτός εάν στο μέλλον επιλέξει ανώτερη κατηγορία οφείλει να προσκομίσει νέα βεβαίωση για την Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει στο Τ.Α.Ν..

3. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας ως Δικαστικός Επιμελητής

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 προς τον Τομέα στην οποία θα δηλώνει ότι: α) πριν την 1/1/1993 δεν ήμουν ασφαλισμένη/ος σε άλλον φορέα Κύριας Ασφάλισης (εντάσσεται στους Νέους Ασφαλισμένους) ή β) πριν την 1/1/1993 ήμουν ασφαλισμένη/ος στον φορέα Κύριας Ασφάλισης του……….. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κ.λ.π (εντάσσεται στους Παλαιούς Ασφαλισμένους) (στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικά σχετική βεβαίωση του φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (πρώτη σελίδα) με τα ατομικά στοιχεία και να αναφέρεται σε έτη:1992 και πριν)

5. Γραμμάτιο πληρωμής εισφοράς διορισμού-φωτοαντίγραφο ποσού 80,00€ (σύμφωνα με το Π.Δ 137/2011 άρθρο 1) στον λογαριασμό 415002002004959 ALPHABANK.

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σημείωση: Για την εγγραφή στο ΤΠΔΕ πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στο ΤΑΝ. 

Η εγγραφή στο ΤΑΝ και στο ΤΥΔΕ μπορούν να γίνουν παράλληλα.