ΣΔΕΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4321/2015, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 Α’ δημοσιεύθηκε ο Ν. 4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70, του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α’, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α’, 44) και του άρθρου 5 του Ν. 4329/2015 (Α’, 53).

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ. 8 του αρθρ. 28 του ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των φκα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις άρ. Β/7/οικ. 11798/596/24-03-2015, Β/7/οικ. 16648/801/27-04-2015 και Β/7/οικ. 18490/901/30-04-2015  εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.