ΣΔΕΕΘ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής στη γραμματεία των Πρωτοδικείων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων Δικαστικών Επιμελητών της 22ας Μαΐου 2015 είναι μέχρι την Πέμπτη, 30/04/2015.