ΣΔΕΕΘ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α’, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο και ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ.3, της παραγράφου ΙΑ περιλαμβάνονται οι διατάξεις της περίπτωσης 2Α με τις οποίες καταργούνται από 1-1-2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Μ.Τ.Π.Υ. και άλλων Ταμείων.

       Καταργούμενες διατάξεις:

      «Περ. γ’ της παρ. 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1050/1942 (Α’36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α’114), και του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/1942 και της παρ.Α του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)».