ΣΔΕΕΘ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) Για να δείτε την Αίτηση κάντε κλικ εδώ.

2) Απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ο δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.

3) Έκθεση επίδοσης. (στο Πρωτοδικείο: επικυρωμένο αντίγραφο, στο Ειρηνοδικείο: απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής, από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 Κ.Πολ.Δ.

4) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν. Για να δείτε την κατάσταση πληρωμής για το Πρωτοδικείο κάντε κλικ εδώ. Για να δείτε την κατάσταση πληρωμής για το Ειρηνοδικείο κάντε κλικ εδώ.

5) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα, ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση. Για να δείτε τη δήλωση κάντε κλικ εδώ.

6) Υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα, στην οποία θα γνωστοποιούν την Τράπεζα και τον λογαριασμό σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης. Για να δείτε τη δήλωση κάντε κλικ εδώ.

7) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ.: 090016762, Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών.

Για κατάθεση δικαιολογητικών στο Ειρηνοδικείο: Γραφείο 59

Για κατάθεση δικαιολογητικών στο Πρωτοδικείο: Γραφείο 235

Το αρμόδιο Δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2107767332 Κα.  Λινάρδου

2107767579 Κος. Κοντογιώργης