ΣΔΕΕΘ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1η Συνεδρίαση ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1η Συνεδρίαση – (ΕΕ) 2020/1784 και 2020/1783

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 που αφορά την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και τον ΕΚ 2020/1783 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Σκοπός της πρώτης συνεδρίασης ήταν να εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο εσωτερικού κανονισμού των επιτροπών, να παράσχει μια επισκόπηση των κανονισμών και να συζητήσει τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων των επιτροπών και την υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο χρονικός προγραμματισμός για την εκπόνηση και ολοκλήρωση των εργασιών που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των κανονισμών. Έτσι ως έναρξη ισχύος τους ορίσθηκε η 22η Δεκεμβρίου 2020, στις 23 Μαρτίου 2022 θα έχουμε τον νόμο εφαρμογής τους, την 1η Ιουλίου 2022 θα ξεκινήσει η μη ψηφιακή εφαρμογή των κανονισμών με απώτερο στόχο το έτος 2025 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το σύστημα.

Όσον αφορά τον προγραμματικό των συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να έχει διάρκεια δύο ημερών και να διεξαχθεί στις 12 και 13 Απριλίου 2021. Στη συνέχεια οι συνεδριάσεις θα επαναληφθούν τους επόμενους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο.

Να σημειώσουμε ότι στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη Ηλίας Τσίπος, αντιπρόσωπος της Ο.Δ.Ε.Ε. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών.