ΣΔΕΕΘ

Επιστολή του Συλλόγου πρός το Ε.Τ.Ε.Α

Κύριε Διοικητά βρίσκεται αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο siteτου Ε.Τ.Ε.Α. το με αριθμό πρωτ. 34480/14130/010/16-05-2014 έγγραφο σας για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επίδοσης σε Δικαστικούς Επιμελητές από οργανωμένα γραφεία;

Κύριε Διοικητά θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε, τι εννοείτε οργανωμένα γραφεία; διότι ο Δικαστικός Επιμελητής είναι δημόσιος λειτουργός, διορισμένος από την Πολιτεία και είναι βέβαιο ότι διαθέτει γραφείο υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Δικαστικοί Επιμελητές είναι  καταρτισμένοι και δεν έχουν καμία ιδιαίτερη εξειδίκευση σε κανένα άλλο αντικείμενο, πλην των επιδόσεων δικογράφων και Εξώδικων έγγραφων και αναγκαστικών εκτελέσεων, έχουν δε όλα τα τυπικά και  ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται   το Ν.2318/1995 και οι οποίοι τίτλοι σπουδών του (απολυτήριο Λυκείου η Πτυχίο Νομικής Σχολής), έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου αυτοί να διοριστούν.

Σε κάθε δε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι Δικαστικοί Επιμελητές είναι απόφοιτοι Λυκείου (επομένως δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση του απολυτήριου τους), πλην  περίπου δέκα (10) Δικαστικών Επιμελητών  είναι πτυχιούχοι Νομικής, θα εκκινήσει το έτος 2015 και βεβαίως θεωρούμε, ότι δεν πρέπει να υπάρξει διάκριση εξ αυτού του λόγου στο σώμα Δικαστικών  Επιμελητών.

Επίσης τίθενται στο έγγραφο σας ως κριτήρια και υπηρεσίες που έχουν διεκπεραιωθεί από αυτούς τα τρία τελευταία  χρόνια, πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου, επάρκεια, επαγγελματική πείρα κ.λ.π.

Θεωρούμε ότι το μόνο δικαιολογητικό που πρέπει να κατατεθεί στις υπηρεσίες σας μαζί με την αίτηση, είναι ένα σχετικό Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου στον οποίο είναι διορισμένος (εγγεγραμμένος ) ο Δικαστικός Επιμελητής, περί του *ότι αυτός είναι εγγεγραμμένος, ότι ασκεί τα καθήκοντα του, ότι δεν διώκεται, η δεν έχει τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή.*

Κύριε Διοικητά επίσης θέτουμε υπόψη  σας, τη δυνατότητα ο Σύλλογος μας μπορεί  να αναλάβει συνολικά το έργο αυτό και να διανέμει αυτήν την εργασιακή ύλη στο σύνολο των Συνάδελφων μας αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της επιμελούς εκτέλεσης ως  Ν.Π.Δ.Δ.

Εάν βεβαίως ληφθούν υπ όψιν σας οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και τεθεί σε διάλογο εκ μέρους σας η ως άνω πρόταση μας, είμαστε στην διάθεση σας οποτεδήποτε κληθούμε, να καταθέσουμε τις απόψεις μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ