Μετά από επαφή του συναδέλφου κ. Τσίπου με τα κεντρικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου στην Αθήνα ενημερώθηκαμε ότι ουδέποτε εστάλη το έγγραφο που επικαλείτε ο κ. Δουκάκης σε άρθρο του σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα αλλά το συκεκριμένο κείμενο στάλθηκε από τον νομικό σύμβουλο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους συνεργαζόμενους δικηγόρους, στο ερώτημα τι γίνεται με το θέμα της προείσπραξης που αναφέρεται στο ΦΕΚ των αμοιβών μας, επιβεβαιώνοντας έτσι τα λεγόμενα στο κείμενο του κ. Σερεφιά και στην επίκληση που αναφέρει σε αυτό για την διαδικασία πληρωμής μας.

 

Αυστούσιο σας παραθέτουμε το κείμενο της απάντησης

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                              

                      ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                                            

              Πληροφορίες: Η. Γεωργίου                                                      

           Τηλέφωνο : 2132116506

          ΤαχΔ/νση: Ακαδημίας 40                               

                101 74  ΑΘΗΝΑ                                       

                                       

 

Αθήνα   18 Ιανουαρίου  2016

            Θέμα : Ενημέρωση συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Επειδή έχει ανακύψει προβληματισμός  για τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών  των δικαστικών επιμελητών   με βάση  τις διατάξεις της  υπ. αριθμ.  76297/30-10-2015 κ.υ.α. (ΦΕΚ 2346/Β΄/30-10-2015)  παρακαλούμε , μέχρι επιλύσεως του  ανακύψαντος  προβλήματος , να  ενημερώνετε τους  δικαστικούς επιμελητές να μην εκδίδουν  τιμολόγια για τις  ενεργούμενες απ΄αυτούς πράξεις .

                                                                                                                     Γραφείο Ν.Σ.Κ.                  

                                                                                                                      Αθήνα, 22/01/2015

                                     

 

 

 

Κύριε Τσίπο

    Σας γνωρίζουμε ότι το παραπάνω κείμενο του από 18/01/2016 mail, απεστάλη από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Τ. Π. & Δανείων προς ενημέρωση και μόνο των δικηγόρων του Ταμείου στην επαρχία, μέχρις ότου διευκρινισθεί το ανακύψαν με την υπ. αριθ.76297/30-10-2015 κ.υ.α. (ΦΕΚ 2346 Β'/30-10-2015) ζήτημα, το οποίο μας έθεσε ως προβληματισμό η Δ2 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ. Π. Δ.

                                                Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Τ. Π. Δ.

                                                                                                       Στέφανος Δέτσης